Misioni i IADK-së

IADK angazhohet për krijimin e një mjedisi më të zhvilluar socio-ekonomik në zonat rurale duke mbështetur aktivitetet bujqësore, ri-integrimin e njerëzve të kthyer,  zbutjen e varfërisë, zvogëlimin e importit, promovimin e praktikave të mira bujqësore, zvogëlimin e papunësisë  duke përfshirë të gjitha grupet shoqërore pa dallim feje, etniteti apo gjinie.

Vizioni i IADK-së

IADK angazhohet për shfrytëzimin e resurseve natyrore dhe njerëzore në përputhje me rregullat e mjedisit në të cilin jetojmë.