Zbatimi i praktikave bujqesore per rritjen e rendimentit të fermerve!

Shfrytëzimi racional i ujit, plehrave e pesticideve si dhe zbatimi i praktikave të mira bujqësore ndihmonë fermerët në rritjen e rendimentit, përmirësimin e cilësisë së prodhimeve dhe zvoglim të ndotjeve të ujit!

Për këtë qëllim, në kuadër të aktivitetit Mbështetja Teknike për Bujqësinë në Kosovë, Programi IWRM-K, përpos ofrimit mbështetjes me pajisje, përmes partnerëve të sajë IADK/Epicentar kanë filluar mbajtjen e trajnimeve për 50 përfituesit e programit të ciklit të dytë (17 kultivues të mollës dhe 33 kultivues të mjedrës). Ekspertët kanë ofruar trajnime për shfrytëzimin racional të ujit për ujitje përmes përdorimit të dhënave rreth lagështisë së dheut që ofrohen nga stacionet meteorologjike të mbëshetutur nga Programi IWRMK.

Fermerët e programit IWRM-K, do të vazhdojnë të përfitojnë nga mbëshetja me këshilla, grante e monitorime me qëllim rritjes së prodhimit dhe cilësisë, zvoglimin e ndotjes në lumenjët e Kosovës dhe njëkohësishtë zvogëlimin e përdorimit të pakontrolluar të ujit.

The rational use of water, fertilizers and pesticides as well as the implementation of good agricultural practices help farmers to increase yield, improve the quality of products and reduce water pollution!

For this purpose, within the Technical Support for Agriculture in Kosovo activity, the IWRM-K Program, in addition to providing support with equipment, through its partners IADK/Epicentar have started holding training for 50 beneficiaries of the second cycle program (17 apple growers and 33 raspberry growers). Experts have provided training on the rational use of water for irrigation through the use of soil moisture data provided by meteorological stations supported by the IWRMK Program.

The farmers of the IWRM-K program will continue to benefit from the support with advice, grants and monitoring in order to increase production and quality, reduce pollution in Kosovo's rivers and simultaneously reduce the uncontrolled use of water.