Zyrtar-e për barazi gjinore

Zyrtar-e për barazi gjinore

Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK) është një organizatë joqeveritare e përkushtuar për krijimin e një mjedisi më të zhvilluar socio-ekonomik në zonat rurale duke mbështetur aktivitetet bujqësore, ri-integrimin e të kthyerve, zbutjen e varfërisë, reduktimin e importeve, promovimin e praktikave të mira bujqësore, uljen e papunësisë duke përfshirë të gjitha grupet shoqërore pa dallim feje, etnie apo gjinie.

IADK është do të angazhoj një zyrtar/e për barazi gjinore me orar jo te plote në kuadër të projektit “Përmirësimi i mundësive për punësim dhe gjenerim të të ardhurave në zonat rurale në Kosovë” me qëllimin e vetëm për trajtimin e barabartë të grave, burrave, të rinjve dhe minoriteteve për sa i përket mundësive të punësimit, gjenerimit të të ardhurave dhe më konkretisht drejt ndërgjegjësimit dhe shfrytëzimit të të drejtave të tyre.

IADK shpreh interesim për angazhimin një kandidate entuziaste e “Zyrtarit/es për Barazi Gjinore” për projektin që është duke e zbatuar dhe aktivitetin lidhur me analizën e çështjes gjinore në komunat e synuara që do të zbatohet nga një ekspert/e i/e kontraktuar nga IADK.

Titulli i punës:                                 Zyrtar/e për barazi gjinore

Vendi i punës:                                  Sfaraçak i Ulët nr. 11, 42 000 Vushtrri

Data e fillimit dhe mbarimet:        tentativisht 15.02.2023 deri me 31.12.2025

Përshkrimi i punës:

Zyrtari/ja për Barazi Gjinore në këtë angazhim të projektit do të ketë përgjegjësinë e përgjithshme për zbatimin e suksesshëm të projektit të lartcekur (por jo vetëm) në koordinim me Drejtorin Ekzekutiv të IADK-së. Përgjegjësitë përfshijnë, por nuk kufizohen në:

Ofron këshilla dhe mbështetje për menaxhimin e programeve dhe projekteve të IADK-së që fokusohen në arritjen e rezultateve të mëposhtme:

 • Përpilimi, analiza dhe interpretimi i çështjeve gjinore dhe të dhënave statistikore, hulumtimi i plotë dhe përgatitja e analizave dhe raporteve me cilësi të lartë;
 • Sigurimi i analizave të cilësisë së lartë dhe inputeve thelbësore për dokumentet e projektit dhe dokumentet e tjera strategjike;
 • Rishikimi i programeve dhe projekteve aktuale dhe rekomandimi i ndryshimeve në raportin e përgjithshëm dhe të barazisë gjinore;
 • Këshilla për fushat e mundshme për mbështetjen e IADK-së dhe rregullimin e programeve në vazhdim për të siguruar që programet e IADK-së të jenë me fokus të veçantë në përfshirjen gjinore;
 • Përfaqësimi i IADK-së në grupe të ndryshme punuese për çështjet gjinore;
 • Mbështetje për formulimin e synimeve të qarta dhe të matshme dhe të rezultateve të pritshme në lidhje me barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave, duke u fokusuar në ndikimet si rezultat i zbatimit të aktiviteteve;
 • Përgatitja e raporteve, prezantimeve dhe deklaratave me qëllim të avokimit mbi çështjet e fuqizimit ekonomik të grave dhe/ose përfshirjes së grupeve të margjinalizuara, apo çështjeve të ndërlidhura me praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra për të udhëhequr përmirësimin e projektit;
 • Të shoqërojë kolegët gjatë vizitave në terren, duke mbledhur informacione dhe të dhëna përkatëse, sipas nevojës;
 • Merrë pjesë gjatë përzgjedhjes së përfituesve të ndryshëm të projektit dhe monitorimin e tyre pas përkrahjes me grante dhe trajnime;
 • Kryen edhe punë të tjera që do të kërkohen nga Drejtori Ekzekutiv i IADK-së.

Kualifikimet dhe kompetencat kryesore:

 • Diplomë Universitare në Shkenca Sociale, Bujqësi ose disiplina të ngjashme, Master (e preferuar);
 • Të paktën 2 vite eksperiencë pune në fushën e Sociologjisë, çështje gjinore, punë me OJQ, eksperiencë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural e preferuar;
 • Përvojë në kryerjen e hulumtimeve mbi identifikimin e vështirësive dhe mundësive për përfshirjen e grave në aspektin ekonomik;
 • Përvojë në monitorim dhe raportim, prezentim të rezultateve, koordinim me organizata publike dhe private;    
 • Përvojë të theksuar në pune ekipore, nivel i lartë fleksibiliteti, i/e motivuar për të punuar edhe në mënyrë individuale;
 • Të flas e shkruaj rrjedhshëm gjuhën angleze, gjuha serbe (e preferuar), të ketë njohuri të avancuar të përdorimit të paketës Microsoft Office, SPSS, STATA etj;
 • Aftësi të mira komunikuese, i/e gatshme për të paraqitur rezultatet tek donatorët dhe palët e interesuara;
 • Aftësia për të identifikuar përfituesit e mundshëm të projektit dhe monitorimin e tyre;
 • Aftësi për të punuar në një mjedis multietnik, e gatshme për të punuar nën presionin e kohës;
 • Të ketë patentë shoferi të vlefshëm, kategoria B dhe e gatshme për të udhëtuar në teren.

Të intresuarit mund të aplikojnë duke dërguar: i) CV, ii) letër motivuese,  iii) kopjet e diplomave, iv) certifikatave, v) referencat, direkt në zyrat e IADK Sfaraçak i Ulët nr. 11 Vushtrri, ose me email prokurimi@iadk.org  dhe zbunjaku@yahoo.com , jo më vonë se data 03.02.2023.

Personi kontaktues: Jehona Drevinja – Zyrtare e Prokurimit; tel. +383 49 777 059.

Inkurajohen veçanërisht gratë/vajzat  e kualifikuara dhe kandidatet nga komunitetet jo shumice të aplikojnë!

Shënim:  aplikacionet e pa kompletuara nuk mund të konsiderohen për listën e ngushtë!

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë.

 


Skedarët për shkarkim