Ftesë për pjesmarrje në programin e trajnimeve dhe granteve për fermerët – kultivuesit të mollës dhe mjedrës

Ibër, Moravë e Binçës dhe Lepenc
Ftesë për pjesmarrje në programin e trajnimeve dhe granteve për fermerët – kultivuesit të mollës dhe mjedrës që kanë për qëllim vendosjen e masave agro-ekologjike në pellgjet e lumit Ibër, Moravë e Binçës dhe Lepenc.

Për më shumë informata klikoni një nga linqet: