Përzgjedhja e përfitueseve së njësive të ëmbëlsirave

Vushtrri, Skënderaj

Me knaqёsi njoftojmё mbi pёrzgjedhjen e dy (2) pёrfitueseve pёr grant nё sektorin e pastiçerisё.

Pas mbajtjes sё trajnimeve nga 26 kandidatet tё cilat janё trajnuar nё Qendrёn pёr Arsim dhe Aftёsim Profesional, IADK hapi thirrjen pёr aplikim pёr grante nё sektorin e pastiçerisё pёr gratё e çertifikuara. Nga 13 aplikacionet e pranuara, pas një vleresimit të komisionit u përzgjedhen dy (2) pёrfitueset, ku njëra është nga Komuna Vushtrrisë dhe tjetra nga Komuna e Skёnderajt. Këto përfituese do të mbështeten me pajisjet e nevojshme pёr zhvillimin e veprimtarisё sё biznesit individual në këtë sektor.

Nё tabelёn e mёposhtme janë tё paraqitura tё dhёnat e dy pёrfitueseve, tё cilat nё bazё tё kritereve tё kёrkuara kanё fituar numrin e pikёve më tё larta.

Nr.

Emri dhe Mbiemri

Vendbanimi

Komuna

Sektori

1

Resmije Hyseni

Oshlan

Vushtrri

Përpunim

2

Dardanije Mulaj Hetemi

Klinë e Mesme

Skënderaj

Përpunim

 

Ky aktivitet realizohet nё kuadёr tё projektit“Përmirësimi i punësimit dhe mundësive për gjenerim të të ardhurave në zonat rurale të Kosovës” - BfdW”, bashkëfinancuar nga Komuna e Vushtrrisë dhe Skënderajt.

Për çdo sqarim drejtohuni në adresën zyrtare: info@iadk.org ose në numrin e tel: +383 44 777 039. Afati i fundit për dërgimin e sqarimeve është pesë ditë nga dita e shpalljes së rezultateve.