NJOFTIM PËR OFERTË “Furnizim me pajisje për reciklimin e mbeturinave (PET, kanaqe, letër dhe mbetje tjera)”

NJOFTIM PËR OFERTË “Furnizim me pajisje për reciklimin e mbeturinave (PET, kanaqe, letër dhe mbetje tjera)”

NJOFTIM PËR OFERTË

VUSHTRRI, 22.03.2022

Titulli:  Furnizim me pajisje për reciklimin e mbeturinave (PET, kanaqe, letër dhe mbetje tjera)”

Autoriteti kontraktues: INICIATIVA PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË SË KOSOVËS (iadk)

Titulli i projektit: Fuqizimi i zinxhirit të vlerës së reciklimit në Mitrovicën Jugore

Donatori: DRC/Sida

Numri i projektit: 10898

I.      LËNDA E MARRËVESHJES

Furnizimi: Furnizim me pajisje për reciklimin e mbeturinave (PET, kanaqe, letër dhe mbetje tjera”

Vendi për ekzekutim: Në Komunën e Mitrovicës Jugore

KUSHTET PËR OPERATORIN EKONOMIK i CILI DËSHIRON TA MARR TENDERIN

Kushtet e ofertës:

Afati kohorë:     Dorëzimi i ofertës duhet të bëhet deri më datën 12.04.2022 ora 16:00

Vendi:                 Zyra e IADK-së në Vushtrri, Fshati Sfaraçak i Ulët p.n

Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 ditë prej afatit të fundit

Kriteret për dhënjen e kontratës:

Oferta me çmimin më të ulët

II.      Kërkesa për dosjen e tenderit

Dosja e tenderit mund të kërkohet me shkrim përmes e-mailit ose direkt në zyret e IADK-së  më së largu deri më 08.04.2022 ora 16:00

Informata

Për më tepër informata referoju drejtpërdrejt zyrës së IADK-së, tel: +388(0) 49 777 059 apo email: prokurimi@iadk.org