Përzgjedhen e 15 kandidatë për pjesëmarrje në trajnime nga komuna e Lipjanit

Lipjan

Organizata “Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës” (IADK), ёshtё duke zbatuar projektin Fuqizimi i të rinjve dhe grave nga zonat rurale përmes përfshirjes në bujqësi dhe përpunim të ushqimit” projekt tre-vjeçar (2021-2023), i përkrahur donatori Zvicran CFD.

Projekti do të përfshijë komunat: Vushtrri dhe Lipjan, të cilat janë partnere të projektit.

Ky projekt do të kontribuojë në ndihmën e të rinjve, grave dhe grupeve në pozitë të pafavorshme në zonat rurale për të krijuar biznese të reja, për të krijuar kushte për t'u vetë-punësuar dhe kushte për gjenerim të të ardhurave.

Nё kuadёr tё aktivitetetit tё projektit për mbështetje të të rinjve në bujqësi kanë aplikuar gjithësej 43 kandiatë. Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara në projekt, ёshtё bёrё pёrzgjdhja e 15 kandidatëve për trajnime 5 ditore në menaxhmin e fermës, përgatitjen e planit të biznesit dhe teknikat e prodhimit bujqësor. Pas trajnimeve, të rinjtë do të kenë mundësinë të aplikojnë për grante mbështetëse në nën sektorët e bujqësisë (perimtari, blegtori, bletari, pemëtari dhe shpeztari).

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të rinjtë e përzgjedhur për ndjekje të trajnimeve nga komuna e Lipjanit:

Nr

Emri & Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

1

Merita Kadrijaj – Hoti

Lipjan

Ribar i Madh

2

Blerim Isufi

Lipjan

Gadime e Epërme

3

Kushtrim Sefa

Lipjan

Vrell e Magurës

4

Kaltrina Zeneli

Lipjan

Mirenë

5

Leutrim Vishesella

Lipjan

Ribar i Vogël

6

Diedon Gashi

Lipjan

Akllap

7

Hamdi Gashi

Lipjan

Sllovi

8

Lumturije Hyseni

Lipjan

Sllovi

9

Gresa Zhegrova

Lipjan

Dobrajë e Madhe

10

Adnan Shabani

Lipjan

Leletiq

11

Natyrë Reqica

Lipjan

Llugaxhi

12

Bekim Olluri

Lipjan

Krojmir

13

Erolinda Zeneli

Lipjan

Mirenë

14

Alban Hajdini

Lipjan

Rufc i Vjetër

15

Ilire Drenica

Lipjan

Shalë

Nëse keni ndonjë pyetje ose dëshironi të diskutoni më tej, ju lutemi kontaktoni +383 49 904 918 dhe +383 49 777 046.