Njoftim për tender

IADK

TENDER NOTICE

VUSHTRRI, 24.02.2021

Title:  Engagement of Trainers in self-employment in VET in Mitrovica and Ferizaj

CONTRACTING AUTHORITY: INITIATIVE FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF KOSOVO (iadk)

I.      Subject of the contract

IADK intends to award service contracts for Trainers in self-employment in VET in Mitrovica and Ferizaj.

II.      TERMs for the withdrawal of the tender

Deadline: Withdrawal of the tender dossier can be done until the date 03.03.2021 time 16:00

Withdrawal of the tender dossier can be done through email prokurimi@iadk.org or directly in IADK office, Sfaraçak i Ulët no.12 42000 Vushtrri, Kosovo

Validity period of the tender: 90 days from the deadline of submission bid

Contract awarding criteria: the most economically advantageous service provider

Deadline for submission of bids: the bids must be send at latest on 10.03.2021 at 16:00

Information:for additional information please refer directly to IADK office, 📞 +383 (0) 49 777 059 and prokurimi@iadk.org

_____________________________________________________________________________________


NJOFTIM PËR TENDER

VUSHTRRI, 24.02.2021

Titulli:  Angazhimi i Trajnuesve për vet-punësim në QAP në Mitrovicë dhe Ferizaj

AUTORITETI KONTRAKTUES: INICIATIVA PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISËS SË KOSOVËS (iadk)

I. LËNDA E MARRËVESHJES

IADK synon të japë kontrata shërbimi për Trajnuesit për vetë-punësim në QAP në Mitrovicë dhe Ferizaj.

II.KUSHTET PËR TËHEQJEN E TENDERIT

Afati: Tërheqja e dosjes së tenderit mund të bëhet deri më 03.03.2021 ora 16:00

Tërheqja e dosjes së tenderit mund të bëhet përmes emailit prokurimi@iadk.org ose direkt në zyrat e IADK-së, Sfaraçak i Ulët nr.12, 42000 Vushtrri, Kosovo

Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 ditë nga afati i fundit i dorëzimit të ofertës

Kriteri për dhënien e kontratës: ofruesi i shërbimeve ekonomikisht më i favorshëm

Afati për dorëzimin e ofertave: ofertat duhet të dërgohen më së largu deri më 10.03.2021 ora 16:00

Informata:për informacione shtesë ju lutemi referojuni drejtpërdrejt zyrës së IADK-së, 📞 +383 (0) 49 777 059 and prokurimi@iadk.org