Ftesë për aplikimi për trajnime për pemë dhe perime

Vushtrri, Skenderaj, Lipjan dhe Viti

FTESË PËR APLIKIMI PËR TRAJNIME PËR PEMË DHE PERIME  

Organizata “Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës” (IADK), ёshtё duke  zbatuar projektin Përmirësimi i punësimit dhe mundësive për gjenerim të të ardhurave në zonat rurale të Kosovës” projekt tre-vjeçar (2020-2022), i përkrahur nga Donatori “Bread for the World” nga Gjermania. Në aktivitetin për trajnime të fermerëve ekzistues në sektorin e pemëve dhe perimeve për vitin 2021 është planifikuar trajnimi i 4 grupeve të fermerëve nё komunat:Vushtrri, Skenderaj, Lipjan dhe Viti.

Njё ndёr objektivat e projektit ёshtё përkrahja e fermerëve ekzistues qё nuk janё nё marrëdhёnie pune dhe me gjendje jo të mirë ekonomike, të cilët janë të gatshëm të zgjerojnë aktivitetet në fushën e bujqësisё, dhe që nuk kanë pasë përkrahje me grante të mëhershme.

IADK nё bashkёpunim dhe bashkёfinancim me komunat e përfshira në projekt, do tё investojë nё trajnime për 60 fermerë të cilët merren me kultivimin e pemëve dhe perimeve, tё cilёt do tё përcjellin 7 ditё trajnime teorik dhe praktike nё sektorët e lartcekur. Pas pёrfundimit tё trajnimeve kёta fermerë do tё ftohen tё aplikojnё nё skemёn e granteve me idetë e tyre inovative qё kanë ndikim nё gjenerimin e tё hyrave dhe  vet-punësim. Gjithsej, 36 fermerë do tё pёrkrahen me grante nё vlerё nga 3,000.00 €, duke bashkёfinancuar me 10 % tё vlerёs totale tё investimeve.

Përparësi do t’u ipet ideve inovative që çojnë në uljen e varfërisë, mundësi punësimi, mbrojtjen e mjedisit, zgjerimin e aktiviteteve në sektorin e pemëve dhe perimeve si dhe gjenerimin e tё hyrave. Andaj, ftohen fermerët qё tё aplikojnё pёr vijimin e trajnimeve për pemë dhe perime, tё cilёt pas përfundimit tё trajnimeve, do tё aplikojnё pёr skemën e granteve tё lartcekura.

KRITERET QË DUHET  PLOTËSUAR  FERMERËT  PËR  TRAJNIME  JANË:

a)                   Kandidatët e interesuar duhet tё jenё nga komunat: Vushtrri, Skenderaj, Lipjan dhe Viti.

b)                  Gatishmëria për të qenë pjesë e trajnimeve

c)                   Janё duke u marrё apo kanё potencial pёr tu marrё me kultivimin e pemëve ose perimeve  

d)                  Tё kenё ide dhe interes pёr tё aplikuar nё skemёn e granteve me ide inovative pёr kultivim të pemëve dhe perimeve

e)                   Të jenë të interesuara për të filluar një biznes apo për t’u vetëpunësuar;

f)                   Të jenë të papunë

Aplikacioni mund të merret dhe dorëzohet në:         

·         Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni këtu:https://biturl.top/qQ7ruu

·         Nëpërmjet adresës elektronike: hasan.cena@iadk.org, sylejman.bunjaku@iadk.org;    

·         Zyrat e Drejtorive të Bujqësisë në komunat e lartpërmendura;

·         Zyrat e IADK-së, me adresë Fshati Sfaraçak i Ulët, Nr.11, Vushtrri, Kosovë;  

Afati për aplikim është i hapur deri me datë 18.02.2021. Për informata shtesë mund të kontaktoni në +383 (0) 49 973 211 dhe +383 (0) 44 412 475.