NJOFTIM PËR OFERTË - RITENDER

IADK

 

 

NJOFTIM PËR OFERTË - RITENDER

 

 

VUSHTRRI, 26.01.2021

 

Titulli: FURNIZIM ME PAJISJE PËR PËRPUNIM TË FRUTAVE DHE PERIMEVE

                          

Autoriteti kontraktues: INICIATIVA PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË SË KOSOVËS       

                                               (IADK)

 

I.      LËNDA E MARRËVESHJES

 

Furnizimi: Furnizim me pajisje për përpunim të frutave dhe perimeve

 

Vendi për ekzekutim: fshati Suhodoll, komuna e Mitrovicës

 

KUSHTET PËR OPERATORIN EKONOMIK i CILI DËSHIRON TA MARRË TENDERIN

 

Kushtet e ofertës:

Afati kohor:       Dorëzimi i ofertës duhet të bëhet deri më datën 02.02.2021 ora 16:00

 

Vendi:                 Zyra e IADK-së, Fshati Sfaraçak i Ulët nr.11, 42000 Vushtrri

 

Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 ditë prej afatit të fundit

 

Kriteret për dhënien e kontratës:

 

Çmimi më i ulët

 

II.      Kërkesa për dosjen e tenderit

 

Dosja e tenderit mund të kërkohet me shkrim përmes e-mailit nga operatorët ekonomik në autoritetin kontraktues ose direkt në zyrat e IADK-së, më së largu deri më 29.01.2021.

 

Data e fundit për sqarime 01.02.2021.

 

Informata: Për më tepër informata, referojuni drejtpërdrejt zyrës së IADK-së, tel: +383 (0) 49 777 059 email: prokurimi@iadk.org