Përzgjedhja e 20 të rinjve për punë praktike

Pejë dhe Istog

IADK, ka bërë përzgjedhjen e 20 të rinjve/studentëve të cilët kanë plotësuar kriteret e paracaktuara në projekt.

Këta studentёt do tё sistemohen nё punё praktike nё kompani që merren me grumbullimin, kultivimin, tharjen, përpunimin dhe eksportimin e bimëve mjekësore dhe aromatike apo të produkteve pyjore jo-drusore.

Në tabelën vijuse janë paraqitur të rinjtë/studentët e përzgjedhur për angazhim në punë praktike:

Nr.

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

1

Venera Kelmendi

Pejë

Lutogllavë

2

Platur Dreshaj

Pejë

Nabërgjan

3

Arba Shehu

Pejë

Pejë

4

Albulena Nikçi

Pejë

Pejë

5

Herolinda Gashi

Pejë

Pejë

6

Fortesa Hasani

Pejë

Pejë

7

Blerta Berisha

Pejë

Trestenik

8

Flakresa Nikçi

Pejë

Vitomiricë

9

Vesa Gjikolli

Pejë

Pejë

10

Fortesa Hasani

Pejë

Pejë

11

Naton Kabashi

Istog

Tomoc

12

Kaltrina Kukleci

Istog

Llugë

13

Blinishte Beqiraj

Istog

Mojstir

14

Valmira Berisha

Istog

Staradran

15

Florent Imeraj

Istog

Istog

16

Rinis Çetaj

Istog

Trubuhoc

17

Vjona Osmanaj

Istog

Trubuhoc

18

Elfete Demiraj Hoxhaj

Istog

Istog

19

Edmonda Bekaj

Istog

Dubravë

20

Adem Loshaj

Istog

Pemishtë

Për studentët e përzgjedhur, IADK do të organizojë trajnime për aftësi të buta, me qëllim ngritjes së kapaciteteve të tyre dhe aftësimit të tyre për tregun e punës.

Kjo përkrahje është bërë e mundër në kuadër të projektitKrijimi i vendeve të punës në bujqësi” projekt 18 muajsh (2020-2022). Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit IPA të bashkëpunimit ndërkufitar në mes Malit të Zi dhe Kosovës. Aktivitetet e projektit në pjesën e Malit të Zi do të zbatohen nga Kryeqyteti Podgorica, kurse në pjesën e Kosovës (Pejë dhe Istog), zbatuese e aktiviteteve të projektit është IADK.