Fermerët e sektorit të blegtorisë përfitojnë në aspektin profesional

Lipjan dhe Vushtrri

IADK me qëllim të avansimit profesional të blegtorëve këtë vit është duke mbajtur trajnime me nje grup prej 15 fermerëve nga komuna e Lipjanit.

Programi modular i trajnimeve është i dizajnuar në formën teorike 30% dhe formën praktike 70%, ku pas përfundimit të programit të trajnimeve pjesmarrësit do të vlerësohen përmes testeve të arrishmërisë dhe certifikohen si “Teknik i Blgetorisë” në Nvelin III të KKK.

Këta fermerë do të kenë mundësi të aplikojnë në skemën e granteve për përkrahje direkte në sektorin e blegtorisë, ku 10 prej tyre do të përfitojnë grante në vlerë prej 3000 euro, me qëllim të rritjes së prdhimit dhe të hyrave nga aktivitetet blegtorale.

Për monitorimin e cilësisë dhe mbarvajtjen e trajnimeve profesionale ishte për vizitë Drejtori Ekzekutiv i IADK-së z. Zenel Bunjaku, ku për së afërmi është njoftuar me mësimin praktik të mbajtur në model fermën në Dolak.

Kёto pёrkrahje realizohen në kuadër të projektit “Përmirësimi i punësimit dhe mundësive për gjenerim të të ardhurave në zonat rurale të Kosovës”, i financuar nga donatori BfdW nga Gjermania dhe bashkёfinancuar nga komuna e Lipjanit.